Zespoły

Zespół Technologii Wody  i Ścieków

Zespół prowadzi prace naukowo-badawcze w obszarze technologii wody i ścieków, przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz wpływu oczyszczalni na środowisko. Prace te finansowane są w ramach grantów naukowych, a także na wykonywane zlecenie jednostek samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych  i przemysłu.  Zakres działalności dydaktycznej pracowników Zespołu pokrywa się z obszarem ich zainteresowań naukowo-badawczych.

Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Jerzy Mikosz
jmikosz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2183

dr hab. inż. Tomasz Baczyński
tomaszb@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2585

dr inż. Piotr Beńko
pbenko@poczta.onet.pl
tel. 12 628 2873

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
gosia@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2865 

dr inż. Zbigniew Mucha
zmucha@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2873
 
dr inż. Elżbieta Płaza
Profesor (Royal Institute of Technology​, Szwecja)
eplaza@vistula.wis.pk.edu.pl
elap@kth.se

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki
smrybicki@interia.pl
tel. 12 628 2555

mgr inż. Anna Stypka
astypka@op.pl
tel. 12 628 2873 

 

 

Zespół Chemii

Zespół prowadzi  badania fizyko - chemiczne wody, ścieków, osadów i gleby w zakresie podstawowym i rozszerzonym z wykorzystaniem metod analizy instrumentalnej  m.in. na zawartość metali ciężkich takich jak: kadm (Cd), kobalt (Co), chrom (Cr), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), cynk (Zn ); substancji priorytetowych  np. pestycydy, rtęć ogólna , WWA ; mikrozanieczyszczeń organicznych związki chloroorganiczne ,uboczne produkty dezynfekcji, farmaceutyki, substancje kosmetyczne). Uzyskane wyniki służą do oceny efektywności procesów technologicznych stosowanych podczas uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, jak również do monitorowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto zespół przeprowadza próby technologiczne procesów oczyszczania wody i ścieków.

Kierownik Zespołu:  dr inż. Adriana Biernacka
abiern@o2.pl
tel. 12 628 2872

dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK     
ucdabrow@cyf-kr.edu.pl
tel. 12 628 2098

dr inż. Małgorzata Kryłów
gosiak@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2829

dr inż. Przemysław Kułakowski
p.kulakowski@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2876

 

 

Zespół Biologii Środowiska

Zespół prowadzi badania mikrobiologiczne i hydrobiologiczne w celu kontroli pracy osadu czynnego oraz złóż biologicznych, badania mikrobiologiczne i ocenę biocenozy osadu czynnego, oraz prowadzi ocenę mikrobiologicznego zanieczyszczenia  powietrza w pomieszczeniach zamkniętych w aspekcie sanitarnym.  Wykorzystuje techniki biologii molekularnej do wykrywania i oznaczania oocyt/cyst pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wodach i ściekach.

Kierownik Zespołu:  dr Michał Polus
mpolus@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2555

prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch​ (prac. emerytowany)
renata@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2897

mgr Małgorzata Lemek
mlemek@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2553

dr Teresa Woźniakiewicz (prac. emerytowany)
teresaw@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2839

Beata Nakielska
tel. 12 628 2839

 

Zespół Gospodarki Odpadami

Zespół gospodarki odpadami prowadzi działalność naukowo – badawczą i dydaktyczną w zakresie: metod, technik i technologii odzysku, recyklingu i bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,  analizy systemowej regionalnej gospodarki odpadami komunalnymi, metod obliczeniowych wskaźników oceniających systemy gospodarki odpadami we wszystkich jego aspektach: technicznym, ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, wykorzystania analiz decyzyjnych w wyborze technologii lub lokalizacji, ocen technologii środowiskowych w aspekcie środowiskowym np. z wykorzystaniem koncepcji BATNEEC, metodyki start i korzyści CBA, analizy LCA, systemów zarzadzania środowiskiem.

Kierownik Zespołu: dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK
agenerowicz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2183

 

 

Laboratorium Technologii Środowiskowych

Laboratorium prowadzi badania ukierunkowane na opracowanie i udoskonalenie technologii w zakresie oczyszczania, uzdatniania i odnowy wody, technologii ścieków, przeróbki i utylizacji osadów oraz odpadów, a także remediacji zanieczyszczeń. Programy badawcze realizowane w Laboratorium są skupione wokół obiegu zanieczyszczeń od źródeł pierwotnych i wtórnych, procesów transportu i przemian jakim ulegają, sposobów ich usuwania i unieszkodliwiania oraz akumulacji w środowisku. W badaniach tych jest również podjęta problematyka powstawania i oddziaływania metabolitów zanieczyszczeń na środowisku naturalne.

Kierownik Laboratorium: dr inż. Małgorzata Kryłów
gosiak@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2829

Kierownik Laboratorium ds. technicznych: inż. Jacek Nowakowski
jacekn@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2872

mgr inż. Justyna Kwaśny
tel. 12 628 2837

mgr inż. Marzena Podziemska
mpodziemska@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2837

inż. Małgorzata Fremel
mfremel@vistula.wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2872

Tomasz Kurbiel
tel. 12 628 2837

Krystyna Nowakowska
tel. 12 628 2837

 

Doktoranci

mgr inż. Gabriela Hajduga

mgr inż. Dominika Łomińska-Płatek

mgr inż. Tomasz Orliński

mgr inż. Ewelina Stypułkowska

mgr inż.  Renata Gmurkowska

 

ostatnia modyfikacja: 23.05.2019 r. 5763 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021