Kolokwium habilitacyjne dr inż. Małgorzaty Cimochowicz-Rybickiej

 Kolokwium habilitacyjne dr inż. Małgorzaty Cimochowicz-Rybickiej

Dnia 11 czerwca 2014 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne kolejnego pracownika Katedry obecnie Pani dr hab. inż. Małgorzaty Cimochowicz-Rybickiej. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła tematu: „Aktywność metanogenna osadów ściekowych poddanych beztlenowej stabilizacji z zastosowaniem dezintegracji ultradźwiękowej”.Przewodniczącą kolokwium habilitacyjnego była Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik.

Recenzentami dorobku naukowego byli: prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman, prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch i prof.dr hab. inż. Tomasz Winnicki, recenzentem wewnętrznym (wydziałowym) była prof. dr hab. inż. Anna M.Anielak.

 

Sylwetka

Pani dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska od 1986 roku, który ukończyła w tym samym roku po obronie pracy magisterskiej pt.: „Opracowanie metod projektowania złóż fluidalnych do usuwania związków węgla i azotu” ocenionej jako bardzo dobrą. W latach 1990-1991 odbyła roczne studia podyplomowe w Instytucie Hydrauliki i Inżynierii Środowiska (International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering) w Delft oraz na Uniwersytecie w Wageningen (Agricultural University), w Holandii. Studia zakończyła uzyskaniem dyplomu po obronie pracy pt.„Beztlenowa biodegradacja pestycydów ze specjalnym uwzględnieniem związków chlorofenolowych” (AnaerobicBiodegradation of Pesticides with the Special Emphasis on Chlorophenolic Compounds). Od 1 stycznia 1994 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta naukowego w Zakładzie Oczyszczania Wody i Ścieków, w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej.

W 1994 roku, po odbyciu wymaganego stażu, Pani dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka otrzymała uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.

20 grudnia 1999 roku decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej otrzymała stopień doktora nauk technicznych na podstawie pracy doktorskiej pt. ”Aktywność metanogenna biomasy jako podstawa oceny hamującego wpływu wybranych pestycydów i chromu trójwartościowego na proces fermentacji metanowej”, której promotorem była Pani Prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch. Praca została wyróżniona przez Radę Wydziału.

Od marca 2000 roku Pani dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka została zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. W 2013 roku ukończyła kolejne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskując tytuł „Menedżera badań naukowych i prac rozwojowych”.

Pani dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych z dziedziny przeróbki osadów ściekowych, technologii wody i ścieków. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Królewską (KungligaTekniska Högskolan) w Sztokholmie. W jej dorobku znajdują się również badania naukowe, których rezultaty zostały wykorzystane przez przedsiębiorstwa wodociągowe (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków).

Pani dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią służbę oraz otrzymała kilka nagród Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Pani dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka jest mężatką, ma córkę. Zainteresowania to sport: żeglarstwo, narciarstwo, historia, szczególnie: historia sztuki.data publikacji: 09.05.2014 r. przez: Jerzy Mikosz, 1835 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021