Kolokwium habilitacyjne dr inż. Agnieszki Generowicz

 Kolokwium habilitacyjne dr inż. Agnieszki Generowicz

W dniu 27.11.2013r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału  Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej odbyło się kolokwium habilitacyjne naszej koleżanki dr inż. Agnieszki Generowicz nt. „Wartościowanie ocen ekologicznych systemów i technologii w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej”. Oryginalnym dorobkiem pracy jest ocena w aspekcie ekologicznym technologii, rozwiązań systemowych i optymalnych lokalizacji instalacji w zarządzaniu odpadami komunalnymi.  Innowacyjnym rozwiązaniem jest ujęcie bilansu środowiskowego w postaci tabeli liczb, które stanowią bazę do analizy decyzyjnej i porównania rozwiązań wariantowych pomiędzy sobą. Proponowana metodyka zapewnia możliwość ilościowej, wielopłaszczyznowej, a jednocześnie zobiektywizowanej oceny rozwiązań technologii, systemów gospodarki odpadami oraz potencjalnych lokalizacji obiektów i instalacji w gospodarce odpadami, w aspekcie ich oddziaływania na środowisko.

Sylwetka dr hab. inż. Agnierszki Generowicz

Pani dr hab. inż. Agnieszka Generowicz pracuje na naszym Wydziale od 1999 r., gdzie wcześniej ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. Od 2002 r. Pracuje jako adiunkt. W latach 2005 – 2012 pełniła funkcję prodziekana ds. studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Agnieszki Generowicz dotyczą analizy gospodarki odpadami komunalnymi, rozwoju technologii w tym zakresie oraz ich oceny z zastosowaniem analizy systemowej i analizy decyzyjnej. Na jej dorobek naukowy składa się 65 oryginalnych prac twórczych, publikowanych w krajowych i zagranicznych periodykach i prezentowanych na konferencjach.

W pracy dydaktycznej koncentruje się również na przedmiotach związanych z technologiami odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zarządzaniem środowiskiem, technologiami mało- i bezodpadowymi oraz prawem ochrony środowiska. Oprócz zajęć ze studentami prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK na kierunkach „Zarządzanie środowiskiem — ISO 14 000” oraz „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”.

Odznaczona została w 2012 r. Brązowym Medalem za Długotrwałą Służbę. Za pracę dydaktyczną została dwukrotnie nagrodzona przez rektora PK, a w 2012 r. otrzymała Kryształową Kroplę Wydziału Inżynierii Środowiska — nagrodę studentów WIŚ PK za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wręczaną wykładowcom naszego Wydziału  jako przejaw największego uznania i docenienia przekazywanych wartości Mistrz - Uczeń.

Od 2010 r. jest członkiem Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, powołanej zarządzeniem generalnego dyrektora ochrony środowiska. Była również powoływana przez Ministerstwo Środowiska jako ekspert PO „Infrastruktura i Środowisko” do oceny technicznej projektów zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce.

Prywatnie jest mężatką i ma dwoje dzieci – Natalię i Marka.

Bardzo lubi czytać książki, układać puzzle i wyszywać haftem krzyżykowym.data publikacji: 10.02.2014 r. przez: Jerzy Mikosz, 1545 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021