Kierownik KatedryTechnologii Środowiskowych

 

dr hab. inż. Jerzy Mikosz

tel. +48 12 628 21 83
jmikosz@pk.edu.pl
 

Urodził się w 1963 r. w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. Studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Krakowskiej ukończył w 1987 r. W 1988 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Oczyszczania Wody i Ścieków, w Instytucie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowanym przez śp. prof. dr hab. inż. Jerzego Kurbiela jako asystent naukowo-dydaktyczny. W swoich badaniach podjął całkowicie wtedy nowy w Polsce temat wysokoefektywnego usuwania związków biogennych ze ścieków. W latach 1992–1995 odbył studia magisterskie w Lyndon B. Johnson School of Public Affairs na University of Texas w Austin (USA). Pracę magisterską pt. „Water management reform in Poland: A step toward eco-development” napisał pod kierunkiem prof. Davida Eatona i prof. Jurgena Schmandta. Po ukończeniu studiów przez kolejny rok pracował na uniwersytecie w Austin, koordynując projekt „Outreach and Training for Pollution Prevention”, finansowany przez U.S. EPA Region 6. W kolejnych latach kontynuował współpracę z LBJ School of Public Affairs, koordynując projekt „U.S. — Poland Transfer of Management Skills in Local Government”, sponsorowany przez U.S. Information Agency. Po powrocie do Polski w 1995 r. swoje zainteresowania naukowe związane z biologicznymi metodami usuwania związków biogennych ze ścieków poszerzył o symulacje komputerowe procesów oczyszczania ścieków. W 1996 r. uzyskał grant promotorski KBN. Powstałą w wyniku realizacji tego projektu rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie dynamicznej symulacji komputerowej do wyboru strategii biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków miejskich” obronił w 1999 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. Promotorem doktoratu był prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel. W 2000 r. został adiunktem naukowo-dydaktycznym Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska PK. Po uzyskaniu stopnia doktora nadal zajmował się problematyką zastosowania metod komputerowych w wysokoefektywnym oczyszczaniu ścieków, koncentrując się na: wykorzystaniu symulacji komputerowej do efektywnego rozwiązywania problemów eksploatacyjnych i projektowych; zwiększeniu efektywności badań symulacyjnych prowadzonych w oczyszczalniach ścieków miejskich poprzez ich racjonalizację; modelowaniu matematycznym emisji gazów cieplarnianych, szczególnie N2O, z procesów oczyszczania ścieków. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w październiku 2017 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. Podstawą postępowania habilitacyjnego był cykl powiązanych tematycznie publikacji pod wspólnym tytułem: „Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem emisji N2O”. Przedstawione interdyscyplinarne badania dotyczyły określenia zasad racjonalnej aplikacji modeli cząstkowych, w tym opisujących emisję N2O, w kompleksowych modelach oczyszczalni ścieków miejskich podczas badań symulacyjnych. Jego praca dydaktyczna jest ściśle związana z działalnością naukowo-badawczą. Od wielu lat naucza studentów ze Swarthmore College (USA) w ramach umowy o współpracy PK i tej uczelni. W ramach Programu Erasmus prowadzi co roku zajęcia w Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie. Dwukrotnie był wyróżniany nagrodą zespołową rektora PK. Był pomysłodawcą i kierownikiem 3 międzynarodowych projektów pn. „Reduction of wastewater treatment contribution to global warming”, finansowanych z Programu Erasmus — Intensive Programmes w latach 2007–2009. W kursach tych wzięło udział około 80 studentów i 10 nauczycieli z Politechniki Krakowskiej, Royal Institute of Technology w Sztokholmie i Universita dégli Studi di Cagliari (Włochy). Na PK pełnił przez dwie kadencje (2002–2008) funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska oraz zastępcy ds. naukowych dyrektora Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (2009– 2013). W latach 2007–2012 był wydziałowym koordynatorem Programu Erasmus, a od 2008 r. jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK. Od 2002 r. jest ekspertem Komisji Europejskiej (FP6, FP7 i Horizon 2020) w dziedzinach związanych z ochroną i inżynierią środowiska. Jest szczęśliwie żonaty i ma troje wspaniałych dzieci: dwóch synów i córkę.

ostatnia modyfikacja: 19.05.2021 r. 2646 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021