Opis działalności katedry

Profil naukowy

  • Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez dr hab. inż. Jerzego Mikosza zajmuje się zagadnieniami nowoczesnych technologii związanych z oczyszczaniem wody, ścieków, remediacją środowiska wodno - gruntowego, przetwarzaniem osadów ściekowych i odpadów komunalnych. W Katedrze prowadzone są również badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód,   ścieków i osadów ściekowych. Katedra współpracuje z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz krajowymi i zagranicznymi szkołami wyższymi w dyscyplinie inżynierii i ochrony środowiska.
  • Katedra jest przygotowana do wykonywania prac o charakterze naukowo-badawczym, laboratoryjnym, technicznym, ekspertyz, prac analitycznych i opracowań studialnych. Posiada laboratoria biologiczne i chemiczne, a dodatkowo powstaje procesowe laboratorium niekonwencjonalnych metod oczyszczania ścieków. Jego budowa realizowana jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Profil dydaktyczny

Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:

  • budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków
  • modelowania zjawisk zachodzących w oczyszczalniach ścieków
  • technologii wody i ścieków
  • uzdatniania i odnowy wód
  • wdrażania metod odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  • przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych
  • technik monitorowania i diagnozowania stanu środowiska

Absolwenci naszej specjalności mogą być zatrudnieni w jednostkach ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej, biurach projektów, oczyszczalniach ścieków i zakładach gospodarki odpadami, zakładach przemysłowych, instytutach naukowo – badawczych, w służbie inspekcyjno – kontrolnej w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz w szkolnictwie wyższym. Przygotowani są także do prowadzenia własnej działalności projektowej, usługowej i gospodarczej w zakresie objętym tematyką specjalności (przedstawicielstwo firm produkcyjnych oraz sprzedających materiały i urządzenia, firmy eksploatacyjne i remontowe).

ostatnia modyfikacja: 19.05.2021 r. 1705 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021