Historia Katedry Technologii Środowiskowych

 

Katedra Technologii Środowiskowych powstała w 2007 roku z połączenia: Zakładu Oczyszczania Wody i Ścieków oraz Zakładu Biologii Środowiska.
 

ZAKŁAD BIOLOGII SANITARNEJ
 
Punktem wyjścia dla utworzenia Zakładu Biologii Środowiska był powstały w 1967 roku Zakład Technologii i Biologii Wód i Ścieków przy Katedrze Wodociągów i Kanalizacji. Przez pierwsze 3 lata, gdy Zakład organizowano i wyposażano, jego kierownikiem była Prof. dr hab. Elżbieta Kocwa.
 

Prof. dr hab. Elżbieta KOCWA (1918 - 2011)
dr farmacji (1960), doc. dr hab. (1966), prof. nauk przyrodniczych (1975)
Od 1950 r. pracowała w Zakładzie Mikrobiologii Technicznej, Inst. Przemysłu Fermentacyjnego, Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej AM, Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej AM, od 1967-1999 r. na Politechnice Krakowskiej. Obszar badań: produkcja spirytusu i rozpuszczalników organicznych, rozkład związków fenolowych przez drożdżaki, zanieczyszczenia i zagrożenia sanitarne wód oraz powietrza przy oczyszczalniach Ścieków. Najważniejsze osiągnięcia obejmują opracowanie kultury drożdży O11 stosowanych przez gorzelnie polskie od 1953 r., utworzenie kolekcji drożdżaków rozkładających fenole, opracowanie mikrometod metabolicznych do oznaczania cech biochemicznych bakterii (włączonych do amerykańskiego podręcznika „Miniaturized Microbiological Methods”). Lista publikacji obejmuje 61 pozycji, w tym książki: Mikrobiologia i hydrobiologia, Biologia w ochronie zdrowia i Środowiska oraz skrypt Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej dla wyższych szkół technicznych.
Pod koniec roku 1970, wraz z powstaniem Instytutu Inżynierii Sanitarnej, z Zakładu Technologii i Biologii Wód i Ścieków wydzielono dwa zespoły: Zespół Biologii Sanitarnej i Zespół Technologii Wody i Ścieków. Prof. dr hab. E. Kocwa objęła kierownictwo Zespołu Biologii Sanitarnej, przekształconego następnie w 1992 roku w Zakład Biologii Sanitarnej przy Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. Do roku 1992 była Kierownikiem Zakładu. W latach 1992-2007 Kierownikiem Zakładu Biologii Sanitarnej była prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch.

 

ZAKŁAD (KATEDRA) OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW

Za początek działalności Zakładu w ramach nowopowstałego Instytutu Inżynierii Sanitarnej należy uznać rok 1970, kiedy to powołano do życia Zespół Technologii Wody i Ścieków. W 1973 roku został on przekształcony w Zakład Technologii i Konstrukcji Urządzeń do Oczyszczania Wody i Ścieków. W roku 1979 zmieniono nazwę Zakładu na Zakład Oczyszczania Wody i Ścieków, pod którą działał aż do roku 2007, tj. do połączenia z Zakładem Biologii Środowiska. Ponadto w roku 1995 Zakład został przekształcony w Katedrę.
Przez ponad 30 lat, od chwili powstania Zakładu w roku 1970, do roku 2002, Zakładem kierował jego twórca prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel
 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel (1933 - 2002)
Profesor Jerzy Kurbiel był absolwentem Politechniki Wrocławskiej ze specjalizacją oczyszczania wody i  ścieków, pogłębioną stażem w USA oraz innych znaczących ośrodkach zagranicznych. Od 1969 roku związany z Politechniką Krakowską, w której był promotorem 14 prac doktorskich, około 300 prac dyplomowych oraz autorem licznych recenzji prac habilitacyjnych i doktorskich.
Był autorem i współautorem wielu projektów naukowych i badawczych, z dziedziny technologii oczyszczania wody i ścieków, 211 publikacji, a także współautorem podręczników z technologii oczyszczania ścieków. Prace Zakładu ukierunkował na działalność praktyczną. Miał znaczący udział w rozwoju i wdrażaniu najnowszych rozwiązań technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Polsce. Konsultował realizacje oczyszczalni Ścieków w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Jaśle, Poznaniu, Zamościu, Gdańsku, Jeleniej Górze, Wrocławiu, i wielu innych. Działalność naukową i dydaktyczną Zakładu prowadził we współpracy z licznymi ośrodkami zagranicznymi w USA, Anglii, Szwecji, Włoszech, Austrii i in., organizując wymiany zarówno dla pracowników jak i studentów. Był współautorem podręcznika "Oczyszczanie ścieków miejskich - Podstawy technologiczne i zasady projektowania oczyszczalni" wydanego przez ARKADY w 1972 roku. Podręcznik ten przez wiele lat stanowił podstawę zarówno dla projektantów, praktyków jak i studentów, zajmujących się zagadnieniami związanymi z oczyszczaniem Ścieków. Od roku 2003 do roku 2005 Katedrą Oczyszczania Wody i Ścieków kierowała prof.dr hab.inż Hanna Gładki
 
Prof.dr hab.inż. Hanna Gładki
Prof. dr hab. inż. Hanna Gładki jest Absolwentką Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych (1966) uzyskała na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 1976, a w roku 1981 zostaje mianowana profesorem nadzwyczajnym. W latach 1959 do 1983 pracuje na Akademii Rolniczej na Wydziale Melioracji jako kolejno asystent i adiunkt (1959-1970), docent (1970-1981) i profesor (1981-1983). W okresie do 1983 r. główne zainteresowania naukowe dotyczyły hydromechaniki, hydrauliki koryt otwartych a w szczególności sedymentacji i transportu materiału rzecznego. Była autorem 63 opracowań, z czego 38 stanowiły opublikowane prace naukowe. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcji Fizyki Wód Śródlądowych PAN i Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Hydraulicznych (IAHR).
W 1983 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie pracowała na stanowisku specjalisty w ITT Flygt Corporation z zakresu hydrauliki procesów mieszania cieczy wielofazowych w zbiornikach. Zorganizowała i kierowała laboratorium badawczym, gdzie prowadziła prace badawcze z zakresu procesów mieszania cieczy newtonowskich i nie-newtonowskich dla klientów, badała krytyczne warunki hydrauliczne zawiesin o rożnych koncentracjach w zbiornikach dla gospodarki wodnej, Ściekowej, rolnictwa i przemysłu. Prowadziła badania terenowe, opracowywała opinie i ekspertyzy dla potrzeb wewnętrznych Flygt i dla zleceniodawców, jak również udzielała konsultacji w zakresie stosowania optymalnych parametrów mieszania. Brała czynny udział w 11 Konferencjach i Seminariach organizowanych przez rożne instytucje a w szczególności przez American Institute of Chemical Engineering i North American Mixer Forum. W 2002 r. została zatrudniona na stanowisku profesora w Politechnice Krakowskiej, gdzie była kierownikiem Katedry Oczyszczania Wody i Ścieków do końca 2004 roku. W latach 2006-2007 Kierownikiem Zakładu Oczyszczania Wody i Ścieków był dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik
 
Dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. P.K.
Dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. PK zajmuje się zastosowaniem inżynierii ekologicznej do oczyszczania ścieków, rolniczym wykorzystaniem osadów ściekowych, usuwaniem metali ciężkich ze ścieków oraz osadów Ściekowych , zastosowaniem filtrów membranowych do oczyszczania ścieków, analizą energii w oczyszczaniu ścieków oraz plazmowym zgazowaniem odpadów oraz osadów ściekowych

 

KATEDRA TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH

W latach 2007-2012 pracą Katedry Technologii Środowiskowych kierowała prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch.

Prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch

Kierownik Katedry Technologii Środowiskowych w latach 2007- 2013; Kierownik Zakładu Biologii Środowiska w  latach 1993- 2007.

Prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego  Akademii Medycznej w Krakowie (1968). Na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej uzyskała: stopień doktora nauk technicznych (1983) i stopień doktora habilitowanego nauk technicznych (1992). Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 2002 na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. Na Politechnice Krakowskiej pracuje od roku 1972. Jest autorką lub współautorką ponad 70 publikacji oraz ponad 100 nie opublikowanych raportów i sprawozdań z  zespołowych prac naukowo-badawczych. Brała udział w realizacji 6 projektów badawczych finansowanych przez KBN oraz  MNiSW, a w szczególności: Nr N N53 415935 - „Identyfikacja oocyst Cryptosporidium spp. w wodzie metodą RFLP-PCR” (kierownik projektu) i Nr  N N523 748940 – „Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzajów Giardia, Cryptosporidium  i Toxoplasma  w wodzie za pomocą multiplex PCR. Obszar badań: biologia środowiska – mikrobiologia wody i ścieków, mikrobiologia powietrza, ekotoksykologia. Z całokształtu badań naukowych można wydzielić następujące, ważniejsze grupy tematyczne: 1) adaptacja drożdżaków  z rodzaju Rhodotorula do wysokich stężeń fenoli, w aspekcie możliwości ich wykorzystania w oczyszczalni ścieków koksowniczych, 2) ocena hydrobiologiczna i mikrobiologiczna wody wodociągowej, 3) biologia osadu czynnego i złóż biologicznych , 4) mikrobiologiczna klasyfikacja i ocena stanu sanitarnego wód powierzchniowych, 5) mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu obiektów komunalnych oraz w pomieszczeniach zamkniętych, 6) zagadnienia wirusologiczne w inżynierii środowiska,7) Detekcja oocyt Cryptosporidium  spp. w wodach  i ściekach technikami biologii molekularnej – PCR, RFLP-PCR.  Ważniejsze  funkcje: prodziekan WIŚ PK (1993 – 1999), przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dyplomowej na specjalności Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów (1993 -2004),  członek Komisji Rektorskiej ds. Rozwoju Kadry Naukowej (2009 – 2012), przewodnicząca Komisji Stopni i Rozwoju Kadry Naukowej WIŚ PK (od 2005- nadal). Ponadto wielokrotny udział w pracach Wydziałowych Komisji powoływanych do przewodów o nadanie stopnia doktora habilitowanego i przewodów nominacyjnych o nadanie tytułu naukowego profesora. Przynależność do organizacji naukowych: Sekcja Inżynierii Sanitarnej przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (1993 – 2002), Komitet Gospodarki Wodnej PAN – Oddział Krakowski, New York Academy of Science (1995-2004),  International Water Association, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Kształcenie kadry naukowej: wypromowała 3 doktorów nauk technicznych, recenzowała 20 prac doktorskich, 7 prac habilitacyjnych (recenzje wydawnicze), 15 prac habilitacyjnych i dorobku naukowego w przewodach habilitacyjnych,  dwa wnioski o nadanie tytułu profesora. Działalność dydaktyczna: prowadzi wykłady na WIŚ PK na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na Studiach doktoranckich i Podyplomowych z następujących przedmiotów: biologia i ekologia, mikrobiologia, podstawy biotechnologii, biochemia, biologia sanitarna, dbając o doskonalenie procesu dydaktycznego. Jest autorką skryptu pt. „Wirusologia w inżynierii środowiska”. Nagrody i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), Honorowa Odznaka PK (2005), Złota Odznaka PK (2011), Nagroda Naukowa  Indywidualna III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kilka Nagród JM Rektora PK, w tym II indywidualne II stopnia.
 

Od roku 2012 Kierownikiem Katedry Technologii Środowiskowych jest prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak.

 

ostatnia modyfikacja: 19.02.2014 r. 3130 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021