Kolokwium habilitacyjne dr inż. K. d'Obyrn

 Kolokwium habilitacyjne dr inż. K. d'Obyrn

W dniu 03.04.2014r na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH odbyło się kolokwium habilitacyjne naszego kolegi dr inż. Kajetana d’Obyrn nt. Analiza wpływu otworowej eksploatacji pokładowego złoża soli Barycz na środowisko naturalne”.

Praca przedstawia ogół procesów towarzyszących otworowej eksploatacji soli oraz próbę określenia ich wpływu na środowisko naturalne na przykładzie Otworowej Kopalni Soli „Barycz”. Szczególną uwagę autor zwrócił na oddziaływanie eksploatacji prowadzonej bez ochrony stropu na powierzchnię terenu, w tym powstawanie zapadlisk. Wpływ na przebieg eksploatacji w kopalni „Barycz” miały zaburzenia geologiczne, w tym przerosty i zróżnicowana ługowalność poszczególnych rodzajów soli, co prowadzić mogło do tunelowania. W efekcie istnieje niepewność odnośnie wielkości i kształtu komór, oraz ich wzajemnego rozmieszczenia. Dodatkowo układ komplikują zmienne warunki geomechaniczne i hydrogeologiczne, warunki stropowe, możliwość niszczenia filarów solnych, procesy samo-podsadzania oraz pęcznienia gruntów. Praca zawiera również zagadnienia dotyczące modelowania numerycznego rozwoju nieciągłych deformacji górotworu oraz analizy nietypowego sposobu rekultywacji kopalni, poprzez zasypanie zapadlisk odpadami komunalnymi.

Pan dr hab. Inż. Kajetan d’Obyrn pracuje na naszym Wydziale od 1996 roku. Jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, na którym to wydziale ukończył także studia doktoranckie. Pracuje jako adiunkt. Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Kajetana d’Obyrn dotyczą gospodarki odpadami, który to przedmiot prowadzi na naszym Wydziale od 1996r, ocen oddziaływania na środowisko. Inną sferą zagadnień jest problematyka geologiczno – górniczych związana z eksploatacją soli. Zagadnienia górnicze wiążą się z wykształceniem oraz sprawowaną od 2009 roku funkcją Prezesa Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Jest autorem lub współautorem 2 książek i 65 innych publikacji naukowych oraz ponad 100 raportów oddziaływania na środowisko różnych inwestycji. Po ukończeniu studiów, w latach 1990-1991 był asystentem w Zakładzie Fizyki Środowiska AGH. W latach pracował jako specjalista inżynieryjno - techniczny w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn w latach 1998-2009 był Radnym Miasta Krakowa, w latach 2001 – 2006 pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, a w latach 2006 - 2009 przewodniczącego Komisji Budżetowej, przez wiele lat był także członkiem Komisji Infrastruktury. Posiada doświadczenie w pracy Rad Nadzorczych, zasiadając w nich od 2008r., był dwukrotnie powoływany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do specjalistycznych komisji.

Na wydziale prowadził lub prowadzi: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, seminaria, z przedmiotów: gospodarka odpadami, gospodarka odpadami komunalnymi, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, technologie unieszkodliwiania odpadów, oceny oddziaływania na środowisko, ochrona wód. Jest promotorem ponad 40 prac magisterskich i inżynierskich oraz recenzentem kilku prac magisterskich i inżynierskich.

Odznaczony: Brązowy Krzyż Zasługi (2011), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2012) nadawanymi przez Prezydenta RP, odznaką Honorowa „Zasłużony dla Górnictwa RP” (2010) oraz stopniami: Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia (2009) i I stopnia (2012) – nadawanymi przez Ministra Gospodarki, Odznaką Honorową Zasłużony dla kultury polskiej (2013) – nadawaną przez Ministra Kultury. W 2006 roku otrzymał Nagrodę zespołową JM Rektora PK za współautorstwo podręcznika akademickiego.data publikacji: 12.03.2014 r. przez: Jerzy Mikosz, 2230 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021