Studia stacjonarne II stopnia


 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

- kierunek inżynieria środowiska

- specjalność: inżynieria sanitarna

Specjalizacja: „Technologie środowiskowe”

 

 rok akad. 2018-2019 

 

Prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak (2 tematy do wyboru)

1.        Oczyszczanie wody w oceanarium

2.        Ścieki zaolejone, dobór urządzeń i projektowanie oczyszczalni ścieków

3.        Ocena przydatności substancji humusowych ekstrahowanych z odcieków do nawożenia gleby

4.        Niskoenergetyczne oczyszczanie ścieków komunalnych

 

Dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK (2 tematy do wyboru)

1.        Monitoring wody wodociągowej na wybranym terenie

2.        Monitoring wody powierzchniowej na wybranym terenie

3.        Metale ciężkie jako zanieczyszczenia wody wodociągowej

4.        Metale ciężkie w wodach powierzchniowych i podziemnych

5.        Rtęć w wodach powierzchniowych

6.        Wybrane farmaceutyki jako zanieczyszczenia środowiska wodnego

7.        Procesy dezynfekcji wody i ich wpływ na jakość wody wodociągowej

8.        Ropopochodne zanieczyszczenia środowiska i metody ich usuwania

9.        Wybrane grupy substancji organicznych jako zanieczyszczenia środowiska wodnego

10.    Materiały do budowy sieci wodociągowych (właściwości, zasady doboru materiału)

 

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK (2 tematy do wyboru)

1.        Projekt technologiczny instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dla dużej jednostki osadniczej 

2.        Technologia sortowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych z dużej jednostki osadniczej

3.        Badania jakości odpadów i ścieków z czyszczenia i mycia ulic Krakowa

 

Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz – Rybicka, ptof PK (2 tematy do wyboru)

1.        Analiza potencjalnych źródeł energii na miejskiej oczyszczalni ścieków (możliwa literatura w j.ang.)

2.        Analiza możliwości wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków w celu pozyskania energii odnawialnej (praca studialna)

3.        Intensyfikacja procesów przeróbki osadów ściekowych (j. angielski, praca laboratoryjno-studialna)

4.        Analiza odzysku surowców z osadów ściekowych (j. angielski, praca laboratoryjno-studialna)

 

Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

1.        Wpływ jednostkowych opakowań filtrujących na parametry fizyczne, chemiczne i biologiczne wody

 

Dr hab. inż. Tomasz Baczyński

1.        Respirometryczne badania degradacji zanieczyszczeń w ściekach - praca laboratoryjna

 

 

Dr hab. inż. Jerzy Mikosz (2 tematy do wyboru)

1.        Koncepcja modernizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem usuwania związków biogennych z wykorzystaniem filtracji membranowej

2.        Opracowanie modelu symulacyjnego wybranej oczyszczalni ścieków miejskich

 

Dr inż. Piotr Beńko (1 temat do wyboru)

1.        Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rzezawa

2.        Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości

 

Dr inż. Małgorzata Kryłów (2 tematy do wyboru)

1.        Analiza zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych w wodach i osadach dennych

2.        Analiza zmian ilościowych mikrozanieczyszczeń w wodach powierzchniowych (praca studialna)

3.        Analiza zawartości wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych w ściekach surowych i oczyszczonych (praca lab.)

4.        Wpływ składowisk odpadów na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych mikrozanieczyszczeniami organicznymi (praca studialna, j. angielski)

5.        Analiza zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych w wodach i osadach deszczowych

 

Dr inż. Zbigniew Mucha (3 tematy do wyboru)

1.        Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości X

2.        Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości Y

3.        Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości Z

 

Dr Michał Polus (2 tematy do wyboru)

1.        Analiza występowania pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wybranych obiektach rekreacji wodnej

2.        Ocena emisji bioaerozoli przez małe i średnie oczyszczalnie ścieków

 

ostatnia modyfikacja: 14.01.2019 r. 288 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2020