Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Inżynieria środowiska

Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Specjalizacja:   Technologie środowiskowe (Ś-4)

 

 rok akad. 2019-2020 

Prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak (2 tematy do wyboru)

 1. Znaczenie substancji humusowych w inżynierii środowiska
 2. Niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków komunalnych
 3. Oczyszczanie ścieków przemysłu mleczarskiego

Dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 1. Monitoring wody wodociągowej na wybranym terenie
 2. Monitoring wody powierzchniowej na wybranym terenie
 3. Metale ciężkie jako zanieczyszczenia wody wodociągowej
 4. Metale ciężkie w wodach powierzchniowych i podziemnych
 5. Rtęć w wodach powierzchniowych
 6. Wybrane farmaceutyki jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 7. Procesy dezynfekcji wody i ich wpływ na jakość wody wodociągowej
 8. Ropopochodne zanieczyszczenia środowiska i metody ich usuwania
 9. Wybrane grupy substancji organicznych jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 10. Materiały do budowy sieci wodociągowych (właściwości, zasady doboru materiału)

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 1. Analiza ilości i jakości odpadów zebranych na wybranych odcinkach ciągów pieszych i rowerowych
 2. Technologia sortowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych z dużej jednostki osadniczej.
 3. Badania jakości odpadów i ścieków z czyszczenia i mycia ulic Krakowa

Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz – Rybicka, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 1. Analiza potencjalnych źródeł energii na miejskiej oczyszczalni ścieków (możliwa literatura w j.ang.)
 2. Analiza możliwości wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków w celu pozyskania energii odnawialnej (praca studialna)
 3. Intensyfikacja procesów przeróbki osadów ściekowych (j. angielski, praca laboratoryjno-studialna)
 4. Analiza odzysku surowców z osadów ściekowych (j. angielski, praca laboratoryjno-studialna)

Dr hab. inż. Tomasz Baczyński (2 tematy do wyboru)

 1. Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości X
 2. Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości Y
 3. Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości Z

Dr hab. inż. Jerzy Mikosz (2 tematy do wyboru)

 1. Properties of the activated sludge in membrane biological reactors (w j. ang.)
 2. Fate of microplastics in municipal wastewater treatment plants (w j. ang.)
 3. Symulacja komputerowa oczyszczalni z membranowymi reaktorami biologicznymi

Dr hab. inż. Zbigniew Mucha (2 tematy do wyboru)

 1. Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości X
 2. Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości Y
 3. Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości Z

Dr inż. Piotr Beńko (2 tematy do wyboru)

 1. Inhibicja procesu nitryfikacji w oczyszczalni ścieków przemysłowych (praca laboratoryjna)
 2. Ocena przydatności ścieków z przemysłu chemicznego jako źródła węgla dla procesu biologicznego usuwania azotu (praca laboratoryjna)
 3. Analiza gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Połaniec
 4. Analiza gospodarki wodno-ściekowej w wybranej gminie
 5. Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości

Dr inż. Małgorzata Kryłów (2 tematy do wyboru)

 1. Analiza zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych w wodach i osadach dennych
 2. Analiza zmian ilościowych mikrozanieczyszczeń w wodach powierzchniowych (praca studialna)
 3. Analiza zawartości wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych w ściekach surowych i oczyszczonych (praca lab.)
 4. Analiza zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych w wodach i osadach deszczowych

Dr inż. Justyna Kwaśny (1 temat do wyboru)

 1. Pyły uliczne z dróg o różnym natężeniu ruchu jako źródła zanieczyszczenia ekosystemu glebowego
 2. Porównanie skuteczności wybranych adsorbentów mineralnych do usuwania siarkowodoru z fazy gazowej

Dr inż. Dominika Łomińska-Płatek (2 tematy do wyboru)

 1. ​Nowoczesne metody przekształcające ścieki w wodę pitną
 2. Wpływ człowieka na środowisko w aspekcie globalnych zmian klimatu
 3. Oznaczanie substancji ropopochodnych wybranych próbek środowiskowych za pomocą spektroskopii FTIR (praca laboratoryjna)

Dr Michał Polus (1 temat do wyboru)

 1. Analiza występowania pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wybranych obiektach rekreacji wodnej
 2. Ocena emisji bioaerozoli przez małe i średnie oczyszczalnie ścieków

 

 rok akad. 2018-2019 

Prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak (2 tematy do wyboru)

 • Oczyszczanie wody w oceanarium
 • Ścieki zaolejone, dobór urządzeń i projektowanie oczyszczalni ścieków
 • Ocena przydatności substancji humusowych ekstrahowanych z odcieków do nawożenia gleby
 • Niskoenergetyczne oczyszczanie ścieków komunalnych

Dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 • Monitoring wody wodociągowej na wybranym terenie
 • Monitoring wody powierzchniowej na wybranym terenie
 • Metale ciężkie jako zanieczyszczenia wody wodociągowej
 • Metale ciężkie w wodach powierzchniowych i podziemnych
 • Rtęć w wodach powierzchniowych
 • Wybrane farmaceutyki jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 • Procesy dezynfekcji wody i ich wpływ na jakość wody wodociągowej
 • Ropopochodne zanieczyszczenia środowiska i metody ich usuwania
 • Wybrane grupy substancji organicznych jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 • Materiały do budowy sieci wodociągowych (właściwości, zasady doboru materiału)

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 • Projekt technologiczny instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dla dużej jednostki osadniczej 
 • Technologia sortowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych z dużej jednostki osadniczej
 • Badania jakości odpadów i ścieków z czyszczenia i mycia ulic Krakowa

Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz – Rybicka, ptof PK (2 tematy do wyboru)

 •  Analiza potencjalnych źródeł energii na miejskiej oczyszczalni ścieków (możliwa literatura w j.ang.)
 • Analiza możliwości wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków w celu pozyskania energii odnawialnej (praca studialna)
 • Intensyfikacja procesów przeróbki osadów ściekowych (j. angielski, praca laboratoryjno-studialna)
 • Analiza odzysku surowców z osadów ściekowych (j. angielski, praca laboratoryjno-studialna)

Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

 • Wpływ jednostkowych opakowań filtrujących na parametry fizyczne, chemiczne i biologiczne wody

Dr hab. inż. Tomasz Baczyński

 • Respirometryczne badania degradacji zanieczyszczeń w ściekach - praca laboratoryjna

Dr hab. inż. Jerzy Mikosz (2 tematy do wyboru)

 • Koncepcja modernizacja małych oczyszczalni ścieków pod kątem usuwania związków biogennych z wykorzystaniem filtracji membranowej
 • Opracowanie modelu symulacyjnego wybranej oczyszczalni ścieków miejskich

Dr inż. Piotr Beńko (1 temat do wyboru)

 • Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rzezawa
 • Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości

Dr inż. Małgorzata Kryłów (2 tematy do wyboru)

 • Analiza zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych w wodach i osadach dennych
 • Analiza zmian ilościowych mikrozanieczyszczeń w wodach powierzchniowych (praca studialna)
 • Analiza zawartości wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych w ściekach surowych i oczyszczonych (praca lab.)
 • Wpływ składowisk odpadów na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych mikrozanieczyszczeniami organicznymi (praca studialna, j. angielski)
 • Analiza zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych w wodach i osadach deszczowych

Dr inż. Zbigniew Mucha (3 tematy do wyboru)

 • Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości X
 • Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości Y
 • Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w miejscowości Z

Dr Michał Polus (2 tematy do wyboru)

 • Analiza występowania pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wybranych obiektach rekreacji wodnej
 • Ocena emisji bioaerozoli przez małe i średnie oczyszczalnie ścieków

 

ostatnia modyfikacja: 26.05.2020 r. 488 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2020