Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Inżynieria środowiska

Specjalność: Inżynieria sanitarna

Specjalizacja:  Technologie środowiskowe (Ś-4)

 

 rok akad. 2020-2021 

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 1. Odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – technologia i możliwości procesów odzysku i recyklingu
 2. Porównanie systemów gospodarki odpadami dla dwóch różnych jednostek osadniczych – porównanie strumienia odpadów i możliwości technologicznych
 3. Badanie wskaźnika nagromadzenia odpadów zmieszanych w wybranej jednostce osadniczej
 4. Analiza porównawcza różnych metod odzysku i recyklingu odpadów komunalnych
 5. Badanie wskaźnika nagromadzenia odpadów segregowanych w wybranej jednostce osadniczej

Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz – Rybicka, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 1. Projekt uzdatniania wody – kat.A2, Q=18000 m3/d
 2. Projekt uzdatniania wody – kat.A2, Q=24000 m3/d
 3. Projekt koncepcyjny monitoringu stacji uzdatniania wody
 4. Projekt koncepcyjny monitoringu reaktora wielofazowego

Dr inż. Piotr Beńko (2 tematy do wyboru)

 1. Projekt koncepcyjny oczyszczalni ścieków w dużej aglomeracji z podwyższoną efektywnością usuwania fosforu
 2. Projekt koncepcyjny gminnej oczyszczalni ścieków
 3. Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości

Dr inż. Adriana Biernacka

 1. Chromatografia cieczowa w inżynierii środowiska
 2. Przegląd metod oznaczania związków azotowych

Dr inż. Małgorzata Kryłów (2 tematy do wyboru)

 1. Związki stosowane w kosmetykach jako zanieczyszczenia środowiska naturalnego
 2. Mikro-plastiki jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 3. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych mikrozanieczyszczeniami organicznymi
 4. Wstępne utleniania na przykładzie wybranej stacji uzdatniania wody
 5. Analiza efektów technologicznych wybranego Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej
 6. Analiza techniczno-technologiczna wybranych stacji uzdatniania wody powierzchniowej

Dr inż. Zbigniew Mucha

 1. Koncepcja technologiczna oczyszczalni ścieków o RLM = 55 tys.
 2. Wariantowa koncepcja technologiczna małej oczyszczalni ścieków

Dr inż. Dominika Łomińska-Płatek

 1. Woda jako strategiczny surowiec w gospodarce krajowej
 2. Ocena i analiza nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących ścieki

Dr Michał Polus (2 tematy do wyboru)

 1. Ocena występowania pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wybranych otwartych obiektach rekreacji wodnej w Krakowie
 2. Ocena emisji pasożytniczych pierwotniaków przez oczyszczalnie ścieków komunalnych
 3. Badanie stężenia bioaerozolu w pomieszczeniach biurowych

 

 rok akad. 2019-2020 

Dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 • Metale ciężkie jako zanieczyszczenia gleby
 • Metale ciężkie jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 • Rtęć jako zanieczyszczenie środowiska wodnego
 • Farmaceutyki jako zanieczyszczenie środowiska wodnego
 • Wpływ środków ochrony roślin na środowisko wodne
 • Odory na składowiskach odpadów i ich wpływ na środowisko
 • Wpływ nowoczesnych spalarni odpadów na środowisko

 Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 • Projekt sortowani odpadów komunalnych dla wybranej miejscowości
 • Badanie wybranych wskaźników nagromadzenia lub jakości odpadów komunalnych w wybranej jednostce osadniczej
 • Możliwości wtórnego wykorzystania odpadów i materiałów, powstających w trakcie rozbiórki obiektu budowlanego
 • Projekt kompostowni odpadów organicznych z selektywnej zbiórki „u źródła”

Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz – Rybicka, prof. PK (2 tematy do wyboru)

 • Projekt uzdatniania wody – kat.A2, Q=18000 m3/d
 • Projekt uzdatniania wody – kat.A2, Q=24000 m3/d
 • Projekt koncepcyjny monitoringu stacji uzdatniania wody
 • Projekt koncepcyjny monitoringu reaktora wielofazowego z osadem czynnym do usuwania C, N i P

Dr hab. inż. Tomasz Baczyński (1 temat do wyboru)

 • Wariantowa koncepcja projektowa oczyszczalni ścieków o RLM = 600
 • Wariantowa koncepcja projektowa oczyszczalni ścieków o RLM = 800

Dr hab. inż. Jerzy Mikosz

 • Analiza i ocena efektywności działania wybranej gminnej oczyszczalni ścieków

Dr inż. Piotr Beńko (2 tematy do wyboru)

 • Projekt koncepcyjny oczyszczalni ścieków z sekwencyjnymi reaktorami biologicznymi w wybranej miejscowości
 • Projekt koncepcyjny gminnej oczyszczalni ścieków
 • Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w Mielcu
 • Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości

Dr inż. Adriana Biernacka (1 temat do wyboru)

 • Porównanie wybranych metod oznaczania azotanów II
 • Wpływ wybranych metod utrwalania prób ścieków na zawartość związków fosforu

Dr inż. Małgorzata Kryłów (2 tematy do wyboru)

 • Związki stosowane w kosmetykach jako zanieczyszczenia środowiska naturalnego
 • Mikro-plastiki jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 • Mikrozanieczyszczenia organiczne wód powierzchniowych i podziemnych
 • Wstępne utleniania na przykładzie wybranej stacji uzdatniania wody
 • Analiza efektów technologicznych wybranego Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej
 • Analiza techniczno-technologiczna wybranej stacji uzdatniania wody powierzchniowej

Dr inż. Zbigniew Mucha (2 tematy do wyboru)

 • Wariantowa koncepcja technologiczna małej oczyszczalni ścieków
 • Projekt koncepcyjny lokalnej oczyszczalni dla osiedla domków jednorodzinnych
 • Koncepcja projektowa gminnej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym

Dr Michał Polus (2 tematy do wyboru)

 • Ocena występowania wybranych pasożytniczych pierwotniaków w wodach powierzchniowych
 • Ocena emisji bioearozoli przez wybrany zakład przemysłowy
 • Zastosowanie multipleks-PCR do detekcji wybranych patogenów w wodzie do picia

 

 rok akad. 2018-2019 

 1. Monitoring wody wodociągowej na wybranym terenie
 2. Monitoring wody powierzchniowej na wybranym terenie
 3. Metale ciężkie jako zanieczyszczenia gleby
 4. Metale ciężkie jako zanieczyszczenia środowiska wodnego
 5. Rtęć jako zanieczyszczenie środowiska wodnego
 6. Farmaceutyki jako zanieczyszczenie środowiska wodnego
 7. Wpływ środków ochrony roślin na środowisko wodne
 8. Jakość powietrza wewnętrznego w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej
 9. Odory na składowiskach odpadów i ich wpływ na środowisko
 10. Wpływ nowoczesnych spalarni odpadów na środowisko
 11. Porównanie systemów gospodarki odpadami w różnych jednostkach osadniczych
 12. Odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – technologia
 13. Projekt technologiczny kompostowni odpadów zielonych – technologia
 14. Projekt sortowni odpadów komunalnych zmieszanych – technologia
 15. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako element funkcjonowania spółek miejskich na przykładzie dużego miasta
 16. Badania jakości i ilości odpadów i ścieków z czyszczenia ulic
 17. Projekt uzdatniania wody – kat.A2, Q=18000 m3/d
 18. Projekt uzdatniania wody – kat.A2, Q=24000 m3/d
 19. Projekt koncepcyjny monitoringu stacji uzdatniania wody
 20. Projekt koncepcyjny monitoringu reaktora wielofazowego
 21. Wariantowa koncepcja projektowa oczyszczalni ścieków o RLM = 600
 22. Wariantowa koncepcja projektowa oczyszczalni ścieków o RLM = 800
 23. Analiza i ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków w Leżajsku
 24. Analiza i ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków w Dębnie
 25. Projekt koncepcyjny oczyszczalni ścieków z sekwencyjnymi reaktorami biologicznymi w wybranej miejscowości
 26. Projekt koncepcyjny gminnej oczyszczalni ścieków
 27. Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w wybranej miejscowości
 28. Przegląd metod oznaczania związków azotowych
 29. Porównanie wybranych metod oznaczania azotanów II
 30. Ocena porównawcza metod oznaczania azotu amonowego
 31. Wstępne utleniania na przykładzie wybranej stacji uzdatniania wody
 32. Analiza efektów technologicznych wybranego Zakładu Uzdatniania Wody Podziemnej
 33. Analiza techniczno-technologiczna wybranych stacji uzdatniania wody powierzchniowej
 34. Analiza zawartości części mineralnych i organicznych w pyle drogowym
 35. Wariantowa koncepcja technologiczna małej oczyszczalni ścieków
 36. Projekt koncepcyjny lokalnej oczyszczalni dla osiedla domków jednorodzinnych
 37. Koncepcja projektowa gminnej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym
 38. Obecność pasożytów w ściekach oczyszczonych – możliwości detekcji
 39. Identyfikacja drobnoustrojów chorobotwórczych w wodzie surowej i uzdatnionej
 40. Ocena emisji bioaerozolu przez oczyszczalnie ścieków
ostatnia modyfikacja: 26.05.2020 r. 1104 odsłon

O Katedrze

Profil naukowy
Katedra Technologii Środowiskowych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, kierowana obecnie przez prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak zajmuje się...
Profil dydaktyczny
Nasi absolwenci przygotowani są do projektowania i realizacji inwestycji, nadzoru i eksploatacji oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie:...

Zespoły

Galeria

Katedra Technologii Środowiskowych ©2021